Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Η φλεγόμενη προβάτος

"ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος, ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν πάντα ταῦτα."
 Ησαΐας, Κεφάλαιο 45, στίχος 7  [...] καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν [...]
Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο "Χριστιανισμός και Θρησκεύματα - (Β τάξη Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)"


Κεφάλαιο 11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο; 
(πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-B126&id=1960)α) Τι είναι κακό;
Όσον αφορά στη φύση και την προέλευση του κακού πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κακό δεν υπάρχει ως δημιούργημα και ο Θεός δεν ευθύνεται γι' αυτό.  [...] Ο Θεός δε δημιουργεί το κακό, αλλά δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της επιλογής [...]β) Προπατορικό αμάρτημα: αφετηρία του κακού


 


Bitch please.
Η ανάρτηση πραγματεύεται το ζήτημα της τυφλής υποταγής στην αυθεντία των θρησκευτικών γραφών, καθώς και το ζήτημα της θεοπνευστίας αυτών.

(Θεοπνευστία: Η εκ θεού, η θεία έμπνευσις)

Τα κείμενα της Βίβλου (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) αντλούν το κύρος και την αυθεντία τους κατευθείαν από τον θεό τον οποίο περιγράφουν, καθώς θεωρούνται από τους πιστούς θεόπνευστα. Για τον πιστό, αυτό γίνεται αποδεκτό χωρίς κανένα ερώτημα, αφού έχει πειστεί ότι η ερώτηση "είναι η Βίβλος θεόπνευστη;" είναι λογισμός εκ του πονηρού. Προκειμένου να μην σκανδαλίσει την ψυχή του με την μιαρή και απεχθή δραστηριότητα της σκέψης, αφήνει την ανάλυση (και αρκετές φορές ακόμη και την ανάγνωση) των ιερών του κειμένων σε ανθρώπους που θεωρεί φωτισμένους, επειδή το χρυσόψαρό τους ξέρει να κάνει ποδήλατο ή σπούδασαν θεολογία και άρα έγιναν ειδικοί σε αυτά.

 Θα δώσουμε στη συνέχεια μερικά χωρία από την Βίβλο με στόχο ακριβώς να σκανδαλίσουμε (ενεργοποιήσουμε) την κριτική ικανότητα του αναγνώστη. Στην ανάλυσή μας θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα κείμενα της Βίβλου που περιέχονται στον Κανόνα, δηλαδή τα "επίσημα" και "αξιόπιστα", και όχι εκείνα που η ΕΚΚΛΗ&ΣΙΑ κατηγοριοποιεί ως απόκρυφα ή ψευδεπίγραφα.

Αξίζει, φυσικά, να σημειωθεί ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, για παράδειγμα, που είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένα, προέρχονται από συγκριτική μελέτη διαφόρων χειρογράφων που αποτελούν αντίγραφα αντιγράφων αντιγράφων. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση άμεση απόρροια των πρωτότυπων κειμένων. Μάλιστα έχουν καταγραφεί, μέσω σύγκρισης χειρογράφων, αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ο αντιγραφέας του αντιγράφου θεώρησε σωστό να προσθέσει την προσωπική του γνώμη κατά την αντιγραφή. Ο αναγνώστης που επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την αξιοπιστία της αντιγραφής θα πρέπει να προβεί σε μια αναζήτηση, καθώς αυτό ξεφεύγει από τα πλαίσια του παρόντος κειμένου. Θα αναφέρω μόνο πως ο παλιότερος σωζόμενος κώδικας, και κάποτε ολόκληρη Βίβλος, είναι ο Σιναϊτικός Κώδιξ, που αντιγράφηκε κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα, δηλαδή τρεις αιώνες περίπου μετά τη δράση τού Ιησού.

Για τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, που μεταφράστηκαν από τα Εβραϊκά στην Κοινή Ελληνιστική την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου, θα πρέπει κανείς να ερευνήσει βιβλιογραφία που πραγματεύεται το εβραϊκό κείμενο και όχι το ελληνικό που έχει αρκετά μεταφραστικά λάθη.

Η παρούσα ανάλυση θα βασιστεί σε αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα.

Πρόταση 1:

Η Βίβλος που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι θεόπνευστη και άρα αλάθητη.

Αν υπήρξαν τροποποιήσεις, προσθαφαιρέσεις και λάθη κατά την αντιγραφή/μετάφραση των κειμένων, τότε η Πρόταση 1 δεν ισχύει. Το οποίο σημαίνει ότι η τυφλή υπακοή σε αυτά τα κείμενα υποδεικνύει ηλιθιότητα φέρουσα περικεφαλαία.

Εμείς θα θεωρήσουμε πως δεν υπήρξε καμία τροποποίηση και προσθαφαίρεση και κανένα λάθος κατά την αντιγραφή/μετάφραση των κειμένων για να προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας, θα θεωρήσουμε δηλαδή πως διαβάζουμε το πρωτότυπο κείμενο της Βίβλου.
Ένα μικρό δείγμα χωρίων από την Παλαιά Διαθήκη.

 ________________________________________________________________________________
24 ἀγαπᾷς γὰρ τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσῃ, ὧν ἐποίησας· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασας. (Σοφία Σολομώντος, Κεφάλαιο 11, στίχος 24)
 ________________________________________________________________________________


Δηλαδή ο θεός αγαπάει κάθε ον, δεν απεχθάνεται και δεν μισεί κανέναν.  Συγκρίνετε με τα παρακάτω:

2 ᾿Ηγάπησα ὑμᾶς, λέγει Κύριος. καὶ εἴπατε· ἐν τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; οὐκ ἀδελφὸς ἦν ῾Ησαῦ τοῦ ᾿Ιακώβ; λέγει Κύριος, καὶ ἠγάπησα τόν ᾿Ιακώβ, 3 τὸν δὲ ῾Ησαῦ ἐμίσησα καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς δώματα ἐρήμου; (Μαλαχίας, Κεφάλαιο 1, στίχοι 2 με 3)

7 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς (Γένεσις, Κεφάλαιο 6, στίχος 7)

10 οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, 11 φαρμακὸς ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς. 12 ἔστι γὰρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων Κύριος ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου. (Δευτερονόμιον, Κεφάλαιο 18, στίχοι 10 έως και 12)

6 οὐδὲ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου. ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν· 7 ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος (Ψαλμοί, Κεφάλαιο 5, στίχοι 6 και 7)

6 εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας. 7 ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἤλπισα. (Ψαλμοί, Κεφάλαιο 30, στίχοι 6 και 7)


Ήταν ένα ελάχιστο δείγμα το οποίο περιορίστηκε ρητά σε στίχους που δείχνουν ολοπρόφανη σύγκρουση κατά λέξη, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν τις εντολές του θεού προς εξολόθρευση κατοίκων και ισοπέδωση πόλεων τις οποίες εύκολα θα βρει ο αναγνώστης στο διαδίκτυο. Σε παλιότερες αναρτήσεις έχουν γίνει και οι αντίστοιχες αναφορές στον θεϊκό νόμο περί λιθοβολισμού ανυπάκουων παιδιών και φυσικά στη σφαγή των πρωτότοκων γιών και ζώων (Έξοδος Κεφ.12, στίχος 29 !) της Αιγύπτου.

Αναφέρουμε παρακάτω μια πολύ γνωστή φράση από την Καινή Διαθήκη

 ________________________________________________________________________________
  8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. (Επιστολή Ιωάννου Α', στίχος 8)
__________________________________________________________________


Ο Θεός είναι αγάπη. 

"Τα κακά τα προκαλούν μόνο οι άνθρωποι", όπως μας δίδαξε και το σχολικό βιβλίο στην αρχή της ανάρτησης.


Συγκρίνετε με τα παρακάτω:

37 Τίς οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήθη; Κύριος οὐκ ἐνετείλατο. 38 ἐκ στόματος ῾Υψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν; (Θρήνοι Ιερεμίου, Κεφάλαιο 3, στίχοι 37 και 38)

7 ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος, ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν πάντα ταῦτα. (Ησαΐας, Κεφάλαιο 45, στίχος 7)

14 καὶ ἱλάσθη Κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπε ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ. (Έξοδος, Κεφάλαιο 32, στίχος 14)

14 οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεοῖς ἑτέροις· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, Θεὸς ζηλωτής ἐστι. ('Εξοδος, Κεφάλαιο 34, στίχος 14)

2 Θεὸς ζηλωτὴς καὶ ἐκδικῶν Κύριος, ἐκδικῶν Κύριος μετὰ θυμοῦ, ἐκδικῶν Κύριος τοὺς ὑπεναντίους αὐτοῦ, καὶ ἐξαίρων αὐτὸς τούς ἐχθροὺς αὐτοῦ (Ναούμ, Κεφάλαιο 1, στίχος 2)

29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; 30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. (Προς Εβραίους Παύλου, Κεφάλαιο 10, στίχοι 29 έως και 31)

36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν. (Κατά Ιωάννην, Κεφάλαιο 3, στίχος 36)

2 τάδε εἶπε Κύριος Σαβαώθ· νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν ᾿Αμαλὴκ τῷ ᾿Ισραήλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου· 3 καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν ᾿Αμαλὴκ καὶ ῾Ιερὶμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.  (Βασιλειών Α, Κεφάλαιο 15, στίχος 3)

11 ἐν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως ᾿Ωρωνὶν καὶ Κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως ᾿Αζηκά, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.(Ιησούς Ναυή, Κεφάλαιο 10, στίχος 11)

2 διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν. 3 οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ριφήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν. (Ησαΐας, Κεφάλαιο 34, στίχος 2)

35 καὶ πῦρ ἐξῆλθε παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγε τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα. (Αριθμοί, Κεφάλαιο 16, στίχος 35)

22 καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης κατὰ τὸ ρῆμα ῾Ελισαιέ, ὃ ἐλάλησε. 23 καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε. 24 καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτά, καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι Κυρίου· καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας. 25 καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον κἀκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.(Βασιλειών Δ, Κεφάλαιο 2, στίχος 22+ )

21 εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον, ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ δέδωκα ἐν ταῖς χερσί σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραώ· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν. 22 σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραώ· τάδε λέγει Κύριος· υἱὸς πρωτότοκός μου ᾿Ισραήλ· 23 εἶπα δέ σοι· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν, ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον. 24 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι. 25 καὶ λαβοῦσα Σεπφώρα ψῆφον περιέτεμε τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ εἶπεν· ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου. 26 καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, διότι εἶπεν· ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου (Έξοδος, Κεφάλαιο 4, στίχος 21+)


῾Η ἄκαρπη συκιὰ
18 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· 19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 22καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε. (Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 21, στίχος 18 έως και 22)


34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.
῾Ο ἄξιος μαθητὴς
37 ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· (Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 10, στίχος 34+)


Και υπάρχουν πολλά άλλα τέτοιου είδους παραδείγματα φόνων ανθρώπων, από τον θεό αυτοπροσώπως ή από τους Ισραηλίτες μετά από εντολή του, διάσπαρτα στα ιερά βιβλία με γνωστότερα ίσως τον Κατακλυσμό και τη σφαγή των πρωτότοκων στην Αίγυπτο.

Πέραν τούτων, σε όλη την έκταση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Θεός δεν χάνει ευκαιρία να μισήσει είδωλα και να απαιτήσει την λατρεία του ως μοναδικού και αληθινού θεού. Όπως για παράδειγμα εδώ:

 ____________________________________________________________________________________  
6 Οὕτως λέγει ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραὴλ ὁ ρυσάμενος αὐτὸν Θεὸς σαβαώθ· ἐγὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα· πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστι Θεός.  (Ησαΐας, Κεφάλαιο 44, στίχος 6)20 ὁ θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ἐξολοθρευθήσεται, πλὴν Κυρίῳ μόνῳ.(Έξοδος, Κεφάλαιο 22, στίχος 20)
 ____________________________________________________________________________________

Συγκρίνετε τώρα με το παρακάτω, μόλις λίγους στίχους παραπέρα.

28 θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς. (Έξοδος, Κεφάλαιο 22, στίχος 28)

και

5 καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, 6 ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ. (Προς Κορινθίους Α Παύλου, Κεφάλαιο 8, στίχος 5 και 6)

Ο ΘΕΟΣ ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ. 2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; (διάψαλμα). 3 κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε· 4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν. 5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 6 ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ῾Υψίστου πάντες· 7 ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. 8 ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. (Ψαλμοί, Κεφάλαιο 81, στίχος 1+)


 
Τελικά πόσοι θεοί είναι;

Ίσως τώρα να αναρωτιέστε "μα θεός ή δαίμονας είναι αυτός ο παιδοκτόνος αιμοσταγής τύραννος που δεν ξέρει τι του γίνεται;"

Και τώρα που σκανδαλιστήκατε όσο δεν πάει,
συγκρίνετε αυτά:

ΚΑΙ ἔστη διάβολος ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπέσεισε τὸν Δαυὶδ τοῦ ἀριθμῆσαι τὸν ᾿Ισραήλ. 2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ πρὸς ᾿Ιωὰβ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως· πορεύθητε, ἀριθμήσατε τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Βηρσαβεὲ καὶ ἕως Δὰν καὶ ἐνέγκατε πρός με, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. (Παραλειπομένων Α, Κεφάλαιο 21, στίχος 1 και 2)


ΚΑΙ προσέθετο ὀργὴν Κύριος ἐκκαῆναι ἐν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐπέσεισε τὸν Δαυὶδ ἐν αὐτοῖς λέγων· βάδιζε, ἀρίθμησον τὸν ᾿Ισραὴλ καὶ τὸν ᾿Ιούδαν. 2 καὶ εἶπεν ὀ βασιλεὺς πρὸς ᾿Ιωὰβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν μετ αὐτοῦ· δίελθε δὴ πάσας φυλὰς ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδα, ἀπὸ Δὰν καὶ ἕως Βηρσαβεὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ. (Βασιλιειών Β, Κεφάλαιο 24, στιχος 1 και 2)

Αναφέρονται ακριβώς στο ίδιο γεγονός.

Απαντήστε τώρα στο προηγούμενο ερώτημα.


Slaughtering mankind and incinerating their home cities since the Fall
  

Άντε θα την πάρουμε την Πόλη; 
Έχει σκουριάσει.

3 σχόλια:

 1. Man was predestined to have free will.

  Protect me from knowing what I don't need to know. Protect me from even knowing that there are things to know that I don't know. Protect me from knowing that I decided not to know about the things that I decided not to know about. Amen. ~Douglas Adams, Mostly Harmless

  Lord, lord, lord. Protect me from the consequences of the above prayer. ~Douglas Adams, Mostly Harmless

  P.S. The chicken came first(!) - God would look silly sitting on an egg.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα έπρεπε να ξέρεις πως είναι κακό να φας το φρούτο που περιέχει τη γνώση για το τι είναι κακό, φίλε Χρήστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ζωγραφιζεις φιλαρακι κι ας με ξεχασες τωρα που ησουν εδω!
  demasparatas

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τζιτζικοκραύγασε τώρα που μπορείς. Ο τελευταίος αναγνώστης που έκανε αρνητικό σχόλιο ήταν ο Ακέφαλος Καβαλάρης. Αν και τότε ήταν σκέτο Καβαλάρης.